Trip     
 
  From:
 
  To:
 
 
  Depart Date:
 
  Return Date:
 
 
  Passengers:
Adults 
Children 
Infants 
   Class:
      
   Airline:
      
  Search Option:
 
ไต้หวัน ไต้หวันเป็นเกาะที่งดงาม ที่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยว ทางด้านทัศนียภาพ และ วัฒนธรรม ไต้หวันเป็นเกาะที่นักท่องเที่ยว ไม่ควรพลาดที่จะเดินทางไป

ข้อมูลวีซ่าไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน

มาเก๊า จูไห่ 77  
รหัสทัวร์ : MFMGS008 ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลาทัวร์ : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : Air Asia
ราคาเริ่มต้น : 7,999 บาท
• มาเก๊า - วัดอาม่า - รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - เดอะ ปารีเชียง มาเก๊า – ด่านกงเป่ย - จูไห่
• ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ / ไข่มุก - ร้านผ้าไหม - สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ
• ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า


กำหนดการเดินทาง : พฤษภาคม – มิถุนายน 2561

TAIWAN FLOWER FESTIVAL  
รหัสทัวร์ : TPEZT003 ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 3 คืน สายการบิน :NOK SCOOT (XW)
ราคาเริ่มต้น : 15,777 บาท
• ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
• เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านใบชา – ไทจง
• ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101


กำหนดการเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561

มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 88  
รหัสทัวร์ : MFMGS009 ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : Air Asia
ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท
• มาเก๊า - วัดอาม่า - ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล - เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า - เดอะ ปาริเซียง มาเก๊า
• จูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ / ไข่มุก - ร้านผ้าไหม - สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ
• วัดผู่โถว - ร้านหยก - หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณที่สวยงาม - หมู่บ้านวัฒนธรรม - เซินเจิ้น


กำหนดการเดินทาง : พฤษภาคม – กันยายน 2561

ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิว จิ่วเฟิ่น  
รหัสทัวร์ : TPEWHS003 ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน 3 คืน สายการบิน :TIGER AIR
ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท
• ไต้หวัน-เถาหยวน
• ผูหลี่-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดกวนอู-ชิมชา-ตลาดฟ่งเจี่ย
• ไทเป-ร้านพายสับปะรด-อุทยานเย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101-ดิวตี้ฟรี

• ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ซีเหมินติง-อาบน้าแร่


กำหนดการเดินทาง : พฤศจิกายน 2560-มีนาคม 2561

EASY PINK BLOSSOM IN TAIWAN  
รหัสทัวร์ : TPESH002 ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 3 คืน สายการบิน :NOK SCOOT (XW)
ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท
• วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง
• ชมซากุระ - แวะชิมพายสับปะรด – ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ - COSMETIC CENTER - DUTY FREE - ช้อปปิ้งตลาดซื่อหลิน
• ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิว - อนุสรณ์สถานดร.ซุนยัดเซ็น - ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)


กำหนดการเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561

TAIWAN ONSEN 22  
รหัสทัวร์ : TPEGS010 ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 3 คืน สายการบิน :NOK SCOOT (XW)
ราคาเริ่มต้น : 18,888 บาท
• เมืองไทเป (เถาหยวน) - เทศมณฑลหนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
• พิพิธภัณฑ์กู้กง - ร้านพายสัปปะรด - ร้านสร้อย - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ตลาดซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต
• ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101


กำหนดการเดินทาง : เมษายน 2561

ไต้หวัน ขึ้นตึก101 วัดเสวียนจ้าง  
รหัสทัวร์ : TPESH001 ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 3 คืน สายการบิน :NOK SCOOT (XW)
ราคาเริ่มต้น : 18,999 บาท
• ผูหลี่-วัดพระถังซัมจั๋ง-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนจ้าง-วัดเหวินหวู่-ไทจง
• ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
• DUTY FREE-ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตีกชั้น 89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน
ช้อปปิ้งซีเหมินติง


กำหนดการเดินทาง : 19 - 23 มีนาคม 2561

EASY ใสๆวัยรุ่นชอบ IN TAIWAN  
รหัสทัวร์ : TPESH003 ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน 4 คืน สายการบิน :NOK SCOOT (XW)
ราคาเริ่มต้น : 18,999 บาท
• หมู่บ้านสายรุ้ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านชา – ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
• หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า – ทำ D.I.Y.โมจิ หรือ พายสัปปะรด
• ฟาร์มแกะ – วัดหลงซาน – ถนน BOPILIAO HISTORICAL BLOCK – ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต


กำหนดการเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561

TAIWAN ALISHAN ONSEN 33  
รหัสทัวร์ : TPEGS011 ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน 4 คืน สายการบิน :NOK SCOOT (XW)
ราคาเริ่มต้น : 20,888 บาท
• เทศมณฑลหนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง
• อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เมืองไถจง - ร้านชา - ตลาดฟงเจี่ย ไนท์ มาร์เก็ต
• เมืองไทเป - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง - ร้านพายสัปปะรด - ร้านสร้อย - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค


กำหนดการเดินทาง : 10-15 เมษายน 2561

Taiwan PA CHILL  
รหัสทัวร์ : TPEAD003 ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น : 21,888 บาท
• หนานโถว – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้
• อุทยานแห่งชาติอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง
• ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด – ร้านสร้อย GERMANIUM - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – แช่น้าแร่ในห้องส่วนตัว


กำหนดการเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561

Taiwan Paradise  
รหัสทัวร์ : TPEZT004 ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น : 21,900 บาท
• ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
• เจี่ยอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง
• ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป - COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค


กำหนดการเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561

Taiwan แอ๊ก แอ๊ก  
รหัสทัวร์ : TPEAD002 ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 4 คืน สายการบิน : CHINA AIRLINE
ราคาเริ่มต้น : 22,899 บาท
• ไต้หวัน - เถาหยวน - GLORIA OUTLET
• ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ – ชิมชาอู่หลง – เจียอี้
• นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน - เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน – ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต


กำหนดการเดินทาง : ธันวาคม 2560 - มีนาคม 2561

TAIWAN SHAN SHAN  
รหัสทัวร์ : TPEAD001 ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน สายการบิน : CHINA AIRLINE
ราคาเริ่มต้น : 24,888 บาท
• ไต้หวัน - เถาหยวน - ไถจง - หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ - เมืองเจียอี้
• นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอู่หลง
• หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ ไทเป


กำหนดการเดินทาง : กุมภาพันธ์ – เมษายน 2561

TAIWAN SONGKRAN YEN YEN  
รหัสทัวร์ : TPEAD013 ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : CHINA AIRLINE
ราคาเริ่มต้น : 33,900 บาท
• GLORIA OUTLET - ไถจง - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง – ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
• ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น DUTY FREE - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - แช่น้าแร่ในห้องพักส่วนตัว
• กระเช้าเมาคง - ร้านสร้อย - ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89) – วัดหลงซาน ตลาดซีเหมินติง


กำหนดการเดินทาง : 14-18 เมษายน 2561

TAIWAN SONGKRAN SAP SAP  
รหัสทัวร์ : TPEAD014 ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน สายการบิน : CHINA AIRLINE
ราคาเริ่มต้น : 34,900 บาท
• ไต้หวัน - เถาหยวน - GLORIA OUTLET
• ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ – เจียอี้
• นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน - เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน – ชิมชาอู่หลง ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต

• ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 )


กำหนดการเดินทาง : 13 – 17 เมษายน 2561

TAIWAN SONGKRAN CHUEN  
รหัสทัวร์ : TPEAD008 ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน สายการบิน : CHINA AIRLINE
ราคาเริ่มต้น : 36,900 บาท
• ไถจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง - ไทเป
• ร้านขนมพายสับปะรด - แช่น้าแร่ในห้องพักส่วนตัว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - DUTY FREE - วัดหลงซานซื่อ ซีเหมินติง
• พิพิธภัณฑ์กู้กง – ร้านสร้อย – ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค GLORIA OUTLET


กำหนดการเดินทาง : 11 - 14 เม.ย. 2561

TAIWAN SONGKRAN SANOOK  
รหัสทัวร์ : TPEAD009 ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน สายการบิน : CHINA AIRLINE
ราคาเริ่มต้น : 36,900 บาท
• ไถจง - หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ชิมชาอู่หลง สวนสนุกหมู่บ้าน 9 ชนเผ่า+กระเช้าพาโนรามา
• หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด
• วัดหลงซาน - ร้านสร้อย – พิพิธภัณฑ์กู้กง –ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89) - ซีเหมินติง


กำหนดการเดินทาง : 12 - 16 เม.ย. 2561

TAIWAN SONGKRAN SABAI  
รหัสทัวร์ : TPEAD010 ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน สายการบิน : CHINA AIRLINE
ราคาเริ่มต้น : 36,900 บาท
• ไถจง - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้
• อุทยานแห่งชาติอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
• ร้านขนมพายสับปะรด – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89) ซีเหมินติง


กำหนดการเดินทาง : 13 - 17 เม.ย. 2561

TAIWAN SONGKRAN CHAM CHAM  
รหัสทัวร์ : TPEAD012 ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน สายการบิน : CHINA AIRLINE
ราคาเริ่มต้น : 36,900 บาท
• ไถจง - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง – ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
• ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
• นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ไทเป


กำหนดการเดินทาง : 14 - 18 เม.ย. 61

TAIWAN SONGKRAN SOD SAI  
รหัสทัวร์ : TPEAD005 ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน สายการบิน : CHINA AIRLINE
ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท
• เถาหยวน - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้
• อุทยานแห่งชาติอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง
• ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น DUTY FREE – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - แช่น้าแร่ในห้องพักส่วนตัว


กำหนดการเดินทาง : 10 - 15 เม.ย. 61

TAIWAN SONGKRAN JEED JAD  
รหัสทัวร์ : TPEAD011 ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน สายการบิน : CHINA AIRLINE
ราคาเริ่มต้น : 40,900 บาท
• ไถจง - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้
• อุทยานแห่งชาติอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
• ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น วัดหลงซาน - ซีเหมินติง


กำหนดการเดินทาง : 13 - 18 เม.ย. 2561

TAIWAN SONGKRAN SUPER  
รหัสทัวร์ : TPEAD007 ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลาทัวร์ : 7 วัน สายการบิน : CHINA AIRLINE
ราคาเริ่มต้น : 42,900 บาท
• ไถจง - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้
• อุทยานแห่งชาติอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง
• ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น DUTY FREE


กำหนดการเดินทาง : 10 - 16 เม.ย. 61

TAIWAN SONGKRAN HUNSA  
รหัสทัวร์ : TPEAD006 ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลาทัวร์ : 7 วัน สายการบิน : CHINA AIRLINE
ราคาเริ่มต้น : 43,900 บาท
• พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ร้านขนมพายสับปะรด - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง
• หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – DUTY FREE - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
• ไถจง - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ ร้านเครื่องสาอางค์ - เมืองเจียอี้


กำหนดการเดินทาง : 10 - 16 เม.ย. 2561