Trip     
 
  From:
 
  To:
 
 
  Depart Date:
 
  Return Date:
 
 
  Passengers:
Adults 
Children 
Infants 
   Class:
      
   Airline:
      
  Search Option:
 
ไต้หวัน ไต้หวันเป็นเกาะที่งดงาม ที่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยว ทางด้านทัศนียภาพ และ วัฒนธรรม ไต้หวันเป็นเกาะที่นักท่องเที่ยว ไม่ควรพลาดที่จะเดินทางไป

ข้อมูลวีซ่าไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน

TAIWAN FLOWER FESTIVAL  
รหัสทัวร์ : TPEZT003 ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 3 คืน สายการบิน :NOK SCOOT (XW)
ราคาเริ่มต้น : 15,777 บาท
• ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
• เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านใบชา – ไทจง
• ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101


กำหนดการเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561

ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิว จิ่วเฟิ่น  
รหัสทัวร์ : TPEWHS003 ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน 3 คืน สายการบิน :TIGER AIR
ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท
• ไต้หวัน-เถาหยวน
• ผูหลี่-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดกวนอู-ชิมชา-ตลาดฟ่งเจี่ย
• ไทเป-ร้านพายสับปะรด-อุทยานเย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101-ดิวตี้ฟรี

• ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ซีเหมินติง-อาบน้าแร่


กำหนดการเดินทาง : พฤศจิกายน 2560-มีนาคม 2561

EASY PINK BLOSSOM IN TAIWAN  
รหัสทัวร์ : TPESH002 ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 3 คืน สายการบิน :NOK SCOOT (XW)
ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท
• วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง
• ชมซากุระ - แวะชิมพายสับปะรด – ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ - COSMETIC CENTER - DUTY FREE - ช้อปปิ้งตลาดซื่อหลิน
• ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิว - อนุสรณ์สถานดร.ซุนยัดเซ็น - ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)


กำหนดการเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561

ไต้หวัน ขึ้นตึก101 วัดเสวียนจ้าง  
รหัสทัวร์ : TPESH001 ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 3 คืน สายการบิน :NOK SCOOT (XW)
ราคาเริ่มต้น : 18,999 บาท
• ผูหลี่-วัดพระถังซัมจั๋ง-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนจ้าง-วัดเหวินหวู่-ไทจง
• ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
• DUTY FREE-ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตีกชั้น 89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน
ช้อปปิ้งซีเหมินติง


กำหนดการเดินทาง : 19 - 23 มีนาคม 2561

EASY ใสๆวัยรุ่นชอบ IN TAIWAN  
รหัสทัวร์ : TPESH003 ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน 4 คืน สายการบิน :NOK SCOOT (XW)
ราคาเริ่มต้น : 18,999 บาท
• หมู่บ้านสายรุ้ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านชา – ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
• หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า – ทำ D.I.Y.โมจิ หรือ พายสัปปะรด
• ฟาร์มแกะ – วัดหลงซาน – ถนน BOPILIAO HISTORICAL BLOCK – ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต


กำหนดการเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561

Taiwan PA CHILL  
รหัสทัวร์ : TPEAD003 ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น : 21,888 บาท
• หนานโถว – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้
• อุทยานแห่งชาติอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง
• ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด – ร้านสร้อย GERMANIUM - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – แช่น้าแร่ในห้องส่วนตัว


กำหนดการเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561

Taiwan Paradise  
รหัสทัวร์ : TPEZT004 ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น : 21,900 บาท
• ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
• เจี่ยอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง
• ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป - COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค


กำหนดการเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561

Taiwan แอ๊ก แอ๊ก  
รหัสทัวร์ : TPEAD002 ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 4 คืน สายการบิน : CHINA AIRLINE
ราคาเริ่มต้น : 22,899 บาท
• ไต้หวัน - เถาหยวน - GLORIA OUTLET
• ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ – ชิมชาอู่หลง – เจียอี้
• นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน - เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน – ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต


กำหนดการเดินทาง : ธันวาคม 2560 - มีนาคม 2561

TAIWAN SHAN SHAN  
รหัสทัวร์ : TPEAD001 ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : CHINA AIRLINE
ราคาเริ่มต้น : 24,888 บาท
• ไต้หวัน - เถาหยวน - ไถจง - หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ - เมืองเจียอี้
• นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอู่หลง
• หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ ไทเป


กำหนดการเดินทาง : กุมภาพันธ์ – เมษายน 2561