Trip     
 
  From:
 
  To:
 
 
  Depart Date:
 
  Return Date:
 
 
  Passengers:
Adults 
Children 
Infants 
   Class:
      
   Airline:
      
  Search Option:
 
ไต้หวัน ไต้หวันเป็นเกาะที่งดงาม ที่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยว ทางด้านทัศนียภาพ และ วัฒนธรรม ไต้หวันเป็นเกาะที่นักท่องเที่ยว ไม่ควรพลาดที่จะเดินทางไป

ข้อมูลวีซ่าไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน

ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิว จิ่วเฟิ่น  
รหัสทัวร์ : TPEWHS003 ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน 3 คืน สายการบิน :TIGER AIR
ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท
• ไต้หวัน-เถาหยวน
• ผูหลี่-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดกวนอู-ชิมชา-ตลาดฟ่งเจี่ย
• ไทเป-ร้านพายสับปะรด-อุทยานเย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101-ดิวตี้ฟรี

• ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ซีเหมินติง-อาบน้าแร่


กำหนดการเดินทาง : พฤศจิกายน 2560-มีนาคม 2561

BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N  
รหัสทัวร์ : TWTPEZE002 ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 3 คืน สายการบิน :NOK SCOOT (XW)
ราคาเริ่มต้น : 17,777 บาท
• ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน - จันทรา -วัดเหวิ่นหวู่ -เมืองไทจง ตลาดฟ่งเจี๋ย
• ร้านสร้อยสุขภาพ-ร้านพายสับปะรด -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
• ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานแห่งชาติเย่หลิว- ร้าน Cosmetic - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)


กำหนดการเดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 2560

TAIWAN DREAM DESTINATION  
รหัสทัวร์ : TWTPEZE006 ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน สายการบิน :NOK SCOOT (XW)
ราคาเริ่มต้น : 19,777 บาท
• วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง
• เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านใบชา – ไทจง
• ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP
กำหนดการเดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 2560

Magical In Taiwan  
รหัสทัวร์ : TWTPEZE005 ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : EVA AIR
ราคาเริ่มต้น : 20,777 บาท
• ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่
• ร้านใบชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
• ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – เป่ยโถว – ร้าน Cosmetic – ตลาดซีเหมินติง


กำหนดการเดินทาง : ตุลาคม – ธันวาคม 2560

The Best of Taiwan  
รหัสทัวร์ : TWTPEZE008 ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : CHINA AIRLINES
ราคาเริ่มต้น : 21,888 บาท
• เจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านชาอู่หลง – อาบน้าแร่โรงแรม5ดาว
• ร้านสร้อยสุขภาพ- โรงงานพายสับปะรด- พิพิธภัณฑ์กู้กง – ร้าน Cosmetic - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
• ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานเย่หลิว-กระเช้าเหมาคง–Mitsui Outlet


กำหนดการเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560

Amazing Taiwan  
รหัสทัวร์ : TWTPEZE001 ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น : 21,900 บาท
• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
• ร้านใบชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
• ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86) – ร้าน Cosmetic – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค


กำหนดการเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 2560

Exclusive in Taiwan  
รหัสทัวร์ : TWTPEZE003 ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลาทัวร์ : 7 วัน 5 คืน สายการบิน :NOK SCOOT (XW)
ราคาเริ่มต้น : 22,777 บาท
• วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน - จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองเจียอี้
• ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
• ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน


กำหนดการเดินทาง :ตุลาคม – ธันวาคม 2560

Taiwan good vacation  
รหัสทัวร์ : TWTPEZE007 ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลาทัวร์ : 7 วัน 5 คืน สายการบิน :NOK SCOOT (XW)
ราคาเริ่มต้น : 23,777 บาท
• เถาหยวน – หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
• ผูหลี่ - ไทเป – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง – ศูนย์ปะการังแดง - ซือหลินไนท์มาร์เก็ต
• หอที่ระลึกเจียงไคเช้ค – ร้านขนมเค้กสับปะรด


กำหนดการเดินทาง :ตุลาคม – ธันวาคม 2560

Fantastic Taiwan  
รหัสทัวร์ : TWTPEZE004 ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 4 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น : 25,777 บาท
• ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
• อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – Mitsui Outlet Park
•CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า


กำหนดการเดินทาง : กันยายน – ธันวาคม 2560