Trip     
 
  From:
 
  To:
 
 
  Depart Date:
 
  Return Date:
 
 
  Passengers:
Adults 
Children 
Infants 
   Class:
      
   Airline:
      
  Search Option:
 

ล่องเรือสำราญ


 

Super Star Virgo Cruise  
รหัส : KSSKEY001 ประเทศ :ฮ่องกง - ฟิลิปปินส์ - ไต้หวัน
ระยะเวลา : 6 วัน สายการบิน : การบินไทย (TG)
ราคา : 17,900 บาท
• กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่ – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ลงเรือ ซูเปอร์สตาร์เวอร์โก้

• น่านนํ้าสากล - เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ - เมืองลาวอง ฟิลิปปินส์ - เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน

• ฮ่องกง – อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - กรุงเทพ

 

กำหนดการเดินทาง : 11-16 เมษายน 2560