Trip     
 
  From:
 
  To:
 
 
  Depart Date:
 
  Return Date:
 
 
  Passengers:
Adults 
Children 
Infants 
   Class:
      
   Airline:
      
  Search Option:
 

โปรแกรมทัวร์

The Wonderful SAPA  
รหัสทัวร์ : HANSAPAZT006 ประเทศ : เวียดนาม
ระยะเวลาทัวร์ : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้นที่ : 8,888 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์เวียดนาม

• เมืองฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทาเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ

• วัดเจดีย์เสาเดียว - เมืองซาปา - ตลาด LOVE MARKET- หมู่บ้าน CAT CAT - หมู่บ้านตะวัน - SILVER WATER FALL (น้าตกสีเงิน)

• ด่านชายแดนเวียดนามจีน - เมืองฮานอย – วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย ท่าอากาศยานนอยไบ

 

กำหนดการเดินทาง : มีนาคม - มิถุนายน 2561

HALONG FLOATING 
รหัสทัวร์ : HANZT004 ประเทศ : เวียดนาม
ระยะเวลาทัวร์ : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : Viet Jet Air ( VJ )
ราคาเริ่มต้นที่ : 9,888 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์เวียดนาม

• ไฮฟอง – ฮาลอง – ตลาด NIGHT MARKET

• ท่าเรือโห่งไก - ฮาลอง เบย์ – ถ้าสวรรค์ - เกาะไก่ชน – นั่งกระเช้า2ชั้น นั่งชิงช้าสวรรค์ SUNW HEEL - เมืองฮานอย - ระบาตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้า

• เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ - ท่าอากาศยานนอยไบ

 

กำหนดการเดินทาง : มีนาคม - พฤษภาคม 2561

Flower Bloom in Dalat  
รหัสทัวร์ : DLTZT010 ประเทศ : เวียดนาม
ระยะเวลาทัวร์ : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : Viet Jet Air ( VJ )
ราคาเริ่มต้นที่ : 9,888 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์เวียดนาม

• เมืองดาลัด น้าตก DATANLA – นั่งรถราง ROLLER COASTER – นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน

• เมืองดาลัด – CRAZY HOUSE - พระราชวังฤดูร้อน – สถานีรถไฟเก่า – วัดหลิงเฝือก โบสถ์รูปไก่

• เมืองดาลัด – – DALAT FLOWER GRADENS

 

กำหนดการเดินทาง : เมษายน – มิถุนายน 2561

Memories Danang  
รหัสทัวร์ : DADZT002 ประเทศ : เวียดนาม
ระยะเวลาทัวร์ : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : Air Asia
ราคาเริ่มต้นที่ : 10,888 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์เวียดนาม

• เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้าหอม

• วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – เมืองฮอยอัน -หมู่บ้านแกะสลัก ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน - สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101

• หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง - สนามบินดานัง

 

กำหนดการเดินทาง : เมษายน – สิงหาคม 2561

โปรแกรม : เที่ยวพม่า ในราคาจิ๊บจิ๊บ บินไปกับนกแอร์
รหัสทัวร์ : RGNBI017 ประเทศ : เมียนมาร์
ระยะเวลาทัวร์ : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : Nok Air (DD)
ราคา : 8,999 บาท

ทัวร์คุณภาพ ทัวร์พม่า
• ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต-เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ เทพกระซิบ
• หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระราชวังบุเรงนอง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง


กำหนดการเดินทาง : มีนาคม – มิถุนายน 2561


โปรแกรม : โปรประหยัดเที่ยวพม่า บินนกแอร์
รหัสทัวร์ : RGNBI018 ประเทศ : เมียนมาร์
ระยะเวลาทัวร์ : 3 วัน สายการบิน : Nok Air (DD)
ราคา : 9,999 บาท

ทัวร์คุณภาพ ทัวร์พม่า
• ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
• พระธาตุอินทร์แขวน-วัดไจ๊คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว
• หงสาวดี-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง


กำหนดการเดินทาง : มีนาคม – มิถุนายน 2561


โปรแกรม : บินลัดฟ้าสู่พม่า...พาเที่ยวเนปิดอว์
รหัสทัวร์ : RGNBI019 ประเทศ : เมียนมาร์
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน สายการบิน :Thai Lion Air (SL)
ราคา : 12,900 บาท

ทัวร์คุณภาพ ทัวร์พม่า
• ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-กรุงเนปิดอว์-มหาเจดีย์อุปปาตสันติ
• กรุงเนปิดอว์-หงสาวดี-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน
• พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-พระธาตุมุเตา-พระราชวังบุเรงนอง-ย่างกุ้ง-เทพทันใจ-ตลาดสก๊อต พระมหาเจดีย์ชเวดากอง


กำหนดการเดินทาง : มีนาคม – มิถุนายน 2561


โปรแกรม : Wisteria Kyushu
รหัสทัวร์ : FUKJG001
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :THAI AIRWAYS
ราคา : 42,900 บาท

• ชม “บ่อน้ำแร่จิโคกุ” บ่อน้ำแร่ธรรมชำติที่มีสีสีฟ้ำสวยสดใส เหมือนน้ำทะเล

• ชม “อนุสรณ์สถำน” ที่สร้ำงขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุกำรณ์สงครำมโลกครั้งที่2 ที่เมืองนำงำซำ

• นั่งกระเช้ำขึ้นสู่จุดชมวิว “ภูเขำอินำซะ” ซึ่งตั้งอยู่ที่ควำมสูง 333 เมตร สัญลักษณ์เมืองนำงำซำกิ

• สุดอลังกำรกับอุโมงค์ “ดอกวิสทีเรีย” ที่สวนคำวำชิฟูจิ 1ปีมีรอบเดียวเท่ำนั้น

• ชม “หมู่บ้ำนยูฟูอิน” หมู่บ้ำนหัตกรรมและต้นกำเนิด OTOP


กำหนดการเดินทาง : 2 - 6 / 3 - 7 / 5 - 9 พฤษภาคม 2561

โปรแกรม : Special Tokyo Spring
รหัสทัวร์ : NRTJG014
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน 3 คืน
สายการบิน :THAI AIRWAYS
ราคา : 43,900 บาท

• ชมเหล่าดอกไม้นานาพันธุ์อาธิ วิสทีเรีย, เบบี้บลูอายส์

• ชมความงามของ “ทุ่งพิงค์มอส” มนต์เสน่ห์..พรมธรรมชาติที่สีชมพูหลากสีสันสวยสดใส

• สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่

• อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์

• ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น


กำหนดการเดินทาง : 2 - 7 / 3 - 8 / 4 - 9 พฤษภาคม 2561

โปรแกรม : Japan Alps NO.1
รหัสทัวร์ : HNDJG012
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน 3 คืน
สายการบิน :THAI AIRWAYS
ราคา : 46,900 บาท

• ชมความงามกับเส้นทางเจแปนแอลป์สุดยอดของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า "หลังคาแห่งญี่ปุ่น"

• ชม"ปราสาทมัตสึโมโต้" สัญลักษณ์ของเมืองและได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาท สวยงามที่สุดของญี่ปุ่น

• ความสวยงามของ “ชมดอกซากุระ” ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ (สาหรับเดือนเมษายน)

• ชมทุ่ง “ทิวลิป” ณ สวนสาธารณะฮานาโนะมิยาโกะ (สาหรับเดือนพฤษภาคม)


กำหนดการเดินทาง : 2 - 7 / 8 - 13 พฤษภาคม 2561 / 9 - 14 / 10 - 15 พฤษภาคม 2561 (วันพืชมงคล)

โปรแกรม : Japan Alps NO.3
รหัสทัวร์ : NGOJG010
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน 3 คืน
สายการบิน :THAI AIRWAYS
ราคา : 46,900 บาท

• ชมความงามกับเส้นทางเจแปนแอลป์สุดยอดของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า "หลังคาแห่งญี่ปุ่น"

• ชมหมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์

• สัมผัสกลิ่นอายเมืองเก่า "เมืองทาคายาม่า" ทียังคงอนุรักษ์ความเป็นอยู่ เมื่อสมัยเอโดะกว่า 300 ปี

• ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อ้ัน


กำหนดการเดินทาง : เดือน 25 - 30 พฤษภาคม 2561 (วันวิสาขบูชา )

โปรแกรม : Japan Alps NO.2
รหัสทัวร์ : NGOJG011
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน 3 คืน
สายการบิน :THAI AIRWAYS
ราคา : 48,900 บาท

• ชมความงามกับเส้นทางเจแปนแอลป์สุดยอดของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า "หลังคาแห่งญี่ปุ่น"

• ชมหมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์

• ชมทุ่ง “ทิวลิป” ณ สวนสาธารณะฮานาโนะมิยาโกะ

• ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น


กำหนดการเดินทาง : เดือน 2 - 7 / 8 - 13 พฤษภาคม 2561 // 9 – 14 / 11 - 16 พฤษภาคม 2561 (วันพืชมงคล)

โปรแกรม : LOVE JAPAN ALPS
รหัสทัวร์ : OSAJG009
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 7 วัน 4 คืน
สายการบิน :THAI AIRWAYS
ราคา : 59,900 บาท

• ความสวยงามของ “ชมดอกซากุระ” ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ (สาหรับเดือนเมษายน)

• ชมทุ่ง “ทิวลิป” ณ สวนสาธารณะฮานาโนะมิยาโกะ (สาหรับเดือนพฤษภาคม)

• เก็บอิ่มไม่อั้น “สตอเบอรี่สดๆในสวน” ให้ท่านได้ฟินเฟอร์

• ชมทุ่ง “พิ้งค์มอส” ณ SHIBAZAKURA PARK

• ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น


กำหนดการเดินทาง : 4 - 10 พฤษภาคม 2561